Strokovni program

16. Festival za tretje življenjsko obdobje: leto 2016
Lokacija: konferenčna dvorana M4, Prvo preddverje


Povzetke razprav bo pripravljal

Povzetke razprav lahko spremljate tukaj >.

Sreda, 28. september 2016


Kosovelova dvorana

14.00–16.00
OTVORITVENA OKROGLA MIZA:
PREDSTAVITEV GLAVNIH CILJEV STRATEGIJE DOLGOŽIVE DRUŽBE
VODITA: Marija Pukl, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade RS in Boštjan Vasle, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
SODELUJEJO:
 • dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Nina Pirnat, dr. med., državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje
 • Uroš Prikl, predsednik odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide
 • Amalija Šiftar, Zveza društev upokojencev Slovenije
Slovenija se, podobno, kot večina razvitih držav po svetu, sooča z večanjem števila starejših. Po osnovnem scenariju prebivalstva EUROPOP2013' bo v Sloveniji leta 2060 skoraj tretjina prebivalcev starejša od 65 let, kar bo vplivalo vse ravni družbe – na trg dela, pri javnih izdatkih za sisteme socialne zaščite, vključenosti starejših v družbo in kakovosti življenja starejših. Delež starejše populacije se bo tako v naslednjih treh desetletjih podvojil, delež izdatkov za socialno zaščito pa bi se ob takšnem scenariju po podatkih UMAR-ja s sedanjih 19 % BDP v treh desetletjih povečal na okoli 25 % BDP. Ukrepi na številnih področjih, kot na primer prilagoditev trga dela, sistema izobraževanja in prostorskega načrtovanja, so že dalj časa ena glavnih ciljev vlade.

Vsi obiskovalci okrogle mize boste prejeli brošuro:
pdfOdzivanje na demografske spremembe > (.pdf 555KB)


Preddverje Gallusove dvorane

16.00–18.00 NOVO V PROGRAMU
OKROGLA MIZA:

sOCIALNA VKLJUČENOST STAREJŠIH NA ZAHODNEM BALKANU
VODITA: Mateja Kožuh Novak, Slovenska Filantropija in Davor Dominkuš, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
SODELUJEJO:
 • Milutin Vračevič, Rdeči križ Srbije
 • Natasa Todorovic, Rdeči križ Srbije
 • Gentiana Qirjako, Albansko združenje gerontologov
 • Tijana Borovčanin Marić, Ministrstvo za človekove pravice in begunce v Bosni in Hercegovini
 • Hamdija kujundžić, Osmijeh, društvo za psiho-socialno pomoč in razvijanje prostovoljskega dela
 • Daniela Stanojkovska, Zavod za socialno dejavnost Makedonije
 • Jelena Šofranac, Rdeči križ Črne Gore


Četrtek, 29. september 2016


Dvorana M4


10.00–11.30
OKROGLA MIZA:

PETJE NA RECEPT, OKROGLA MIZA O POZITIVNIH VPLIVIH PETJA V ZBORU ALI SKUPINI
VODI: dr. Inge Breznik, Zavod RS za šolstvo
SODELUJEJO:
 • Mihela Jagodic, samostojna strokovna svetovalka za vokalno dejavnost JSKD, ki bo predstavila projekt mreže pojočih bolnišnic (Singing Hospitals),
 • redna prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med., zdravnica in dolgoletna predsednica KUD v Kliničnem centru Ljubljana;
 • dr. Katarina Habe, doc. dr. psihologije in pevka,
 • Blaž Rojko, univ. dipl. socialni delavec, zborovodja in skladatelj;
Primeri dobre prakse:
 • Mojca Jejčič, delovna terapevtka Dom upokojencev Nova Gorica,
 • Vida Bukovac, zborodkinja in pedagoška delavka

Okrogla miza je zastavljena kot predstavitev primera dobre prakse - mednarodnega projekta POJOČE BOLNIŠNICE, ki je v Sloveniji relativno nepoznan in je njegovo uveljavljanje še v povojih. Gre za strokovni posvet o razlogih in potrebah za tovrstne aktivnosti in osvetlitev možnosti, da to prakso pripeljemo tudi v Slovenijo. Najprej bomo na kratko orisali projekt Pojočih bolnišnic, se nato vprašali, kateri so razlogi in vzroki za nastanek tovrstnih projektov – medicinski, psihološki in sociološki, sledili bodo še »argumenti« primerov dobre prakse. Projekt pojočih bolnišnic(Singing Hospitals) se je v preteklih letih razvil v Nemčiji in se od tam razširil v Avstrijo in druge države. Predstavili bomo zdravstveno-psihološke učinke tega izjemno zanimivega projekta ter načine njegove izvedbe. Rezultati namreč kažejo, da v pojočih bolnicah pacienti hitreje in bolje okrevajo. Na okrogli mizi bomo razmišljali še o možnem prenosu te prakse v Slovenijo (v smislu preventive in rehabilitacije), o socialnih vidikih petja v zboru ter o psiholoških procesih pri petju in učinkih petja na sistem vrednot. Opozoriti želimo na manj vidno, a izredno pomembno komponento kakovostnega in množičnega zborovskega petja pri nas – blagodejni vpliv petja v zboru ali skupini na zdravje posameznikov in celotne družbe.

11.45–13.00
OKROGLA MIZA:

PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS NA PODROČJU STORITEV SOCIALNEGA VARSTVA ZA STAREJŠE
VODI: Janja Romih, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
SODELUJEJO:
 • Marjana Kamnik -Koroški dom starostnikov - Enota Slovenj Gradec
 • Vesna Vodišek Razboršek- Dom starejših Šentjur
 • Liljana Batič - Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
 • Klara Golja -občina Kanal
 • Alenka Vodončnik- Zavod CRI Celje
 • Domen Zupančič- Fakulteta za arhitekturo Ljubljana
Razgovor z gosti bo predstavil nekaj manj znanih dobrih praks in novosti v konceptih dela na področju storitev socialnega varstva za starejše.

13.30–15.00
OKROGLA MIZA:

KAKO USPEŠNO REGIONALNO ZGODBO TELEMEDICINSKEGA SPREMLJANJA BOLNIKOV NA KOROŠKEM PRENESTI NA NACIONALNO RAVEN?
ORGANIZIRA: Slovensko društvo za medicinsko informatiko SDMI
VODI: mag. Gregor Cuzak (Marand, d. o. o., Ljubljana)

SODELUJEJO:
 • mag. Stanislav Pušnik, dr.med., spec., Zdravstveni dom Ravne
 • prim. Cirila Slemenik-Pušnik, dr. med., spec., Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
 • Metka Epšek-Lenart, dr.med., Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
 • dr. Drago Rudel, MKS, d. o. o.
Na Koroškem smo v okviru EU projekta »United4Health–združeni za zdravje« vzpostavili v evropskem merilu inovativni telemedicinski storitvi podpore bolnikom s srčnim popuščanjem (CHF pacienti) in/ali bolnikom s sladkorno boleznijo (DM pacienti), ki živijo doma. Storitvi izvaja Center za zdravje na daljavo koroške regije CEZAR, ki deluje v okviru Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. CEZAR dosega odlične klinične rezultate tako za bolnike kot zdravstveno stroko. Razvijamo tudi nove telemedicinske programe. Na okrogli mizi bomo razpravljali, kako uspešno regionalno zgodbo prenesti na nacionalni nivo, kakšno pot ubrati in kakšni so izzivi ter ovire jih je potrebno pri tem premagati.

15.30–17.00
OKROGLA MIZA:

MENTORSTVO – PRENAŠANJE IZKUŠENJ
VODI: Boštjan Zgonc, član Programskega sveta 16. Festivala za tretje življenjsko obdobje
SODELUJEJO:
 • mag. Helena Cvikl, direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor
 • Tone Hrovat, direktor GRM Novo mesto
 • Jasna Dominko Baloh, direktorica DOBA fakulteta
 • mag. Janja Meglič, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Čedalje bolj očitno je, da v celotnem izobraževalnem  sistemu premalo cenimo praktično usposabljanje, preveč pa poudarjamo teoretični del izobraževanja. Jasno je, da je za pridobivanje kompetenc za življenje in delo zelo pomembno prenašanje izkušenj od tistih, ki te kompetence imajo, na tiste, ki jih morajo šele pridobiti. Mentorstvo je potrebno razviti na vseh ravneh izobraževanja, od osnovne šole prek poklicnega izobraževanja, do višjega in visokega šolstva ter na delovnem mestu. Zaradi vseh izkušenj na področju dela in življenja nasploh, so starejši lahko odlični mentorji.


Petek, 30. september 2016


Dvorana M4

9.00–10.30
OKROGLA MIZA:

PREŽIVLJANJE IN ZNAČILNOSTI  STAROSTI: KAJ NAM POVEDO PODATKI SHARE
VODI: dr. Andrej Srakar, Inštitut za ekonomska raziskovanja
SODELUJETA:

 • dr. Boris Majcen, vodja projekta SHARE Slovenija pri Inštitutu za ekonomska raziskovanja
 • mag. Sonja Uršič, operativni vodja projekta SHARE Slovenija pri Inštitutu za ekonomska raziskovanja

Staranje postaja najpomembnejši izziv sodobnosti. Še vedno pa vemo premalo o posebnostih: kako se čim bolje aktivno starati? Kaj se dogaja z zdravjem in kognitivnimi sposobnostmi starejših? O vsem tem s podatki ene najboljših raziskav o starejših v Evropi.


10.45–12.00
OKROGLA MIZA:

ENERGIJA MLAJŠIH Z IZKUŠNJAMI STAREJŠIH: DIGITALNO MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE
VODI: Alenka Reissner, Zveza društev upokojencev Slovenije
SODELUJEJO:
 • dr. Zoran Stančič, Evropska komisija
 • Ana Pleško, Simbioza Genesis, socialno podjetje
 • mag. Marjan Turk, Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo
 • dr. Jernej Pikalo, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
 • OŠ Odranci, Simbioza šola

Prihodnost postaja vse bolj digitalna, a imajo starejši veliko izzivov z uporabo moderne tehnologije. Digitalna družba mora vključevati vse generacije, kar lahko rešimo z medgeneracijskim sodelovanjem z izmenjavo izkušenj starejših z energijo mladih. Primer dobre prakse projekt Simbioza šole odpira razpravo o pomembnih vidikih reševanja omenjene tematike.

12.15–13.45
OKROGLA MIZA:

TALENT IN USTVARJALNOST SE NE STARATA
VODI: Andrej Jus, Zveza društev upokojencev Slovenije
SODELUJEJO:
 • Nejc Pulko, študent Fakultete za socialno delo
 • Milena Kordež, smučarska tekačica in organizatorka tečajev in vadb za starejše
 • Anka Ostrman, Zveza društev upokojencev Slovenije
 • Rožca Šonc, Zveza društev upokojencev Slovenije
 • Toni Rifl, inovator, konstruktor, podjetnik, župan
 • Doroteja Simčič, 90 letna učiteljica razrednega pouka, slikarka in pevka
 • Milena Dimec, vodja društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija- Šmartno
 • Janka Jerman, upokojena učiteljica, pesnica, kulturna ustvarjalka
 • Natalija Planinc, vodja študijskega krožka v Piranu in predsednica društva Anbot
 • Andrej Sotošek, direktor Andragoškega centra republike Slovenije

Živimo v dolgoživi družbi, naše življenje se je v zadnjih 50 letih dramatično spremenilo. Življenjska doba se je močno podaljšala in vse napovedi kažejo, da bomo v prihodnosti živeli še dlje, to pa predstavlja za družbo in vse njene člene velik izziv. Dejstvo je, da smo ljudje v tretjem življenjskem obdobju vse bolj aktivni na vseh področjih življenja: na področju dela, izobraževanja, izrabe prostega časa ..., saj nam upokojitev prinaša povsem nove možnosti za uresničitev naših želja. Ustvarjalnost ljudi je največje bogastvo družbe, v kateri ti ljudje delujejo, družba pa lahko ustvarja pogoje za njeno uresničitev. Pomembno je, da ustvarjalec svoje izkušnje preoblikuje v nove, te pa posreduje drugim. Potencial pa je odvisen od aktivnosti posameznika, njegove motiviranosti in spodbudnega okolja. O tem je večkrat utemeljeno govoril prof. dr. Vid Pečjak.  Dejal je, da je vsak starejši posameznik lahko ustvarjalen pri različnih delih, a mora biti za to motiviran. Namen okrogle mize o talentih in ustvarjalnosti starejših ljudi je spodbuditi družbo, v kateri živimo, in njene odgovorne posameznike, da vsi skupaj razmislimo o vlogi in potencialu vseh, tudi gostov okrogle mize. Okrogla miza je lahko majhna priložnost, da vsi skupaj, tako stari, kot mladi ter srednja generacija, sproščeno razmislimo, da je starost lahko zelo lepo življenjsko obdobje in da talenti bogatijo našo družbo. Za vse generacije!

Naročite se na
e-Novice F3ŽO

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke